جوایز و تسهیلات ویژه پذیرفته شدگان ممتاز دوره دکتری در سال تحصیلی98-1397 دانشگاه امام صادق علیه السلام

1. به ازاء هريك از دانشجوياني كه در فرآيند پذيرش دانشجو، طبق مقررات دانشگاه جزء دانشجويان ممتاز شناخته شده و داراي شرايط زير هستند اعتباري بين (10) تا (20) ميليون تومان تخصيص مي‌يابد كه یک سوم آن در نيمسال اول تحصيل به عنوان  جایزه  و مابقی در نیمسال‌های بعدی طبق ضوابط دانشگاه به صورت اعتبار ویژه علمی پژوهشی اعطاء می‌شود:


1-1) دانشجويان ممتاز هر رشته كه رتبه آزمون سراسري آنان جزء 10٪ اول كل رتبه هاي مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه (سهميه آزاد) آن رشته در آزمون مذكور قرار دارد.
1-2) دانشجويان ممتاز استعداد درخشان (بدون آزمون) هررشته دارای معدل ‌های تراز  شده مقطع كارشناسي حداقل 5/17 و مقطع كارشناسي ارشد (بدون نمره پايان‌نامه) حداقل 5/18
ميزان اعتبار ريالي هريك از دانشجويان موضوع بند "1-1" براساس رتبه آزمون و امتيازات نرمال شده مكتسبه در مراحل پذيرش دانشجو، و هريك از دانشجويان بند "1-2" بر مبناي معدل كل (ميانگين معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد تراز شده ـ بدون نمره پايان‌نامه) و امتيازات كسب شده دانشجو در مراحل پذيرش دانشجو تعيين مي‌گردد.
2. آن تعداد از مشمولان مصوبه فوق كه رتبه آزمون سراسري آنان در هر رشته جزء 10٪ اول كل ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره روزانه (سهميه آزاد) آن رشته قرار دارد علاوه بر جایزه و تسهیلات فوق، به مدت يكسال به صورت رایگان از كليه امكانات و خدمات ارائه‌شده دانشگاه که شامل حالشان شود،(نظیر اقامتگاه متأهلی، تغذیه و ...)برخوردار مي‌شوند.